Express Pharma

FDD Leadership Awards 2022 | FDD Conclave 2022

1 112


FDD Leadership Awards 2022 Winners:


Award Category: Rising Stars (Jury Choice Awards)
+ Mr Anup Avijit Choudhury
+ Dr Dipti Ranjan Parida
+ Dr Rajan Verma
+ Mr Sachin Arora
+ Dr Swati Mukherjee

Award Category: Leaders (Jury Choice Awards)
+ Dr Abhijit Deshmukh
+ Dr Ajay Jaysingh Khopade
+ Mr Anil Kumar R
+ Mr Kamal Mehta
+ Dr Pavan Bhat
+ Mr Prashant Mandaogade
+ Dr Rahul Dabre
+ Dr Raviraj Pillai
+ Dr Sandhya Shenoy
+ Dr Sunil Tiwari
+ Mr T Vijaya Kumar

Award Category: Stalwarts (Editor’s Choice Awards)
+ Dr Girish Jain
+ Dr Goutam Muhuri
+ Dr Nagaprasad Vishnubhotla
+ Mr Vinod Arora

- Advertisement -